Procedure ved overdragelse af andele


Vi gør opmærksom på at der for salg gennem ejendomsmægler gælder de samme regler, hvilket blandt andet betyder at det er salgskontrakten fra Boligexperten Administration, der er den gældende. Eventuelle kontrakter fra ejendomsmæglere er ikke juridisk gældende ved køb og salg i A/B Bergthora. Ligeledes gælder det at kontrakten fra Boligexperten Administration først er endelig, når bestyrelsen har underskrevet den.

Nedenstående proceduren for køb og salg kan hentes her.

Forberedelse

Andelshaver meddeler ønsket om salg ved at klikke på bjælken "Skal du sælge din andelsbolig?" på Boligexperten Administrations hjemmeside, funktionen WEB BEBOERE LOGIN (brugernavn og adgangskode fremgår af betalingsservice til boligafgiften) øverst i skærmbillede, udfylde skemaet og sende det.

Andelshaver aftaler tid med autoriseret elektriker C. P. El-Teknik ApS (tlf. 40 14 27 34) og autoriseret vvs installatør ABC VVS Teknik (tlf. 26 28 81 75) for syn af lejligheden.

El-firmaet og vvs-firmaet sender rapport og faktura til varmemesteren. Er der fejl, mangler eller ulovligheder skal disse udbedres af sælger.

Er fejl og mangler ikke udbedret inden færdiggørelse af vurderingsrapport bliver det samlede beløb fratrukket i salgsprisen.

Bytteret

Ved andelslejligheder er der fri bytteret, vi kræver dog at fraflytter tager varigt bo i den tilbyttede lejlighed.

Drejer det sig om en lejelejlighed, følger vi lejeloven. Foreningen kræver i dette tilfælde, at indflytter overtager boligen som andel.

Tidsfrist for vurderingsprocedure

Der må højest gå 7 uger fra aftaledato med vurderingsmanden om syning af lejligheden og til første fremvisningsdato.

Overskrides dette af bestyrelsen/administrationen fragår overskridelsen i de 6 ugers frist til selve handelsproceduren, jf. Vedtægten § 17.

Vurdering

1. Andelshaver aftaler tid med vurderingsmand (Arkitekt Ole Andersen, Tlf.: 32 58 32 57) for syn af lejligheden. Dato og tidspunkt for syn meddeles til varmemesterkontoret, da bestyrelsen skal have mulighed for at være repræsenteret.

2. Senest ved fremmødet skal vurderingsmanden have udleveret tidligere vurdering, egne bilag, evt. officielle godkendelser af installationer mv. samt kopi af de nye el- og vvs-rapporter.

3. Vurderingsmand sender udkast til vurdering til sælger og bestyrelsen.

4. Sælger og bestyrelse godkender skriftligt vurderingen.

5. Den godkendte vurdering, el- og vvs-rapport sendes af bestyrelsen til Boligexperten Adminsitration (mail). Vurderingsmanden sender faktura til Boligexperten Administration.

6. Når Boligexperten Administration har modtaget vurderingsrapport, el- og vvs-rapport sendes en salgsopstilling efterfølgende til varmemesterkontoret.

7. Er handlen ikke gennemført senest 6 måneder efter den dato salgsopstillingen frem-sendes, vil sagen blive lukket, og andelshaver vil blive opkrævet honoraret for vurderingsrapporten og et administrationsgebyr på 1.875,00 kr.

Fremvisning

1. Varmemesterkontoret aftaler en fremvisningsdato med sælger. Datoen skal ligge tidligst syv dage efter salgsopstilling er modtaget.

2. Senest en uge inden fremvisningsdatoen sættes opslag i AB Bergthoras opgange og Boligexperten Administration tilbyder lejligheden til ventelisterne. Svarfristen for begge dele er fem bankdage fra fremvisningsdatoen.

3. Fremvisning

4. Er der ingen reaktioner modtaget, giver Boligexperten Administration andelshaver besked om, at andelshaver selv skal finde en køber.

Salget / Køber

1. Køber er den, der er højest placeret på ventelisten. Er der ingen købere fra ventelisten kan sælger frit vælge en køber. Ventelisterne prioriteres således: Intern liste, børne liste, ekstern liste.

2. Når bestyrelsen/andelshaver har fundet en køber, giver bestyrelsen/andelshaver skriftligt besked til Boligexperten Administration om købers navn, adresse, cpr. nr., personlige mail, købesum og overtagelsesdag samt sælgers cpr. nr. og mail. Ud fra disse oplysninger udfærdiger Boligexperten Administration overdragelsesaftale.

3. Alle parter modtager en mail med et link til overdragelsesaftalen. Køber, sælger og bestyrelsen underskriver/godkender med deres personlige NemID. Når alle parter har underskrevet/godkendt overdragelsesaftalen, sendes en mail med den underskrevne overdragelsesaftale i pdf-format.

4. Køber betaler den opgjorte overdragelsessum via det udleverede indbetalingskort til Boligexperten Administration senest 14 dage før overdragelsen. Såfremt overdragelsesaftalen indgås mere end 3 uger før overtagelsesdagen, skal køber senest 1 uge efter aftalens indgåelse enten deponere købesummen eller stille standard-bankgaranti for denne, så sælger har sikkerhed for, at aftalen kan gennemføres.

5. Sælger oplyser ny adresse samt kontonummer på mail til Boligexperten Administration.

6. Sælger afregnes senest 3 uger efter overtagelsen, hvis Boligexperten Administration har modtaget alle relevante informationer til brug for afregningen. Der tilbageholdes dog op til 20.000,00 kr. ved indsigelser samt 1.000,00 kr. til varmedepositum.

7. Udgift til vurdering betales af sælger (pt. 3.700,00 kr. incl. moms). Det samme gælder for udgiften til det obligatoriske EL- og VVS-syn.

8. Pris for udarbejdelse af overdragelsesaftale samt sagsbehandling betales af køber (honorar til administrator andrager pt. 7.950,00 kr.).

9. Udgift for lovkrævende nøgleoplysninger (pt. 1.875,00 kr.) og opslag i Andelsbolig-bogen (pt. 375,00 kr.) betales af sælger.

10. Udgift for indfrielse af pant betales af sælger (pris afhænger af antallet af pant, dog pt. min. 1.875,00 kr.).

11. Til orientering behandles samlivsophævelse/ekstra andelshaver efter særligt forkortet procedure (pris pt. 1.875,00 kr.).

12. Pris for rettelse af overdragelsesaftale af købsaftale eller annulleret handel betales af sælger (pt. 1.875,00 kr.).


A/B Bergthora

Dette websted ejes af A/B Bergthora · Bergthorasgade 42 · 2300 København S · CVR nr. 18497387 · bergthora.dk