Beboermappe


Bergthora A-Å

Administrator

Foreningen vælger på generalforsamlingen en administrator for et år ad gangen. Administrator står for den daglige administration med opkrævning af boligafgift, regnskabsføring samt beboerkontakt i administrative spørgsmål som venteliste, køb/salg og vurdering, samt beboerklager. Desuden er de bestyrelsens rådgiver i bl.a. finansielle og juridiske spørgsmål. Vores administrator er:

Boligexperten Administration A/S
Vesterbrogade 12, 4., 1620 København V
Åbent mandag-fredag kl. 10-14
Telefon: 33 22 99 41e-mail: adm@boligexperten.dk
hjemmeside: www.boligexperten.dk

Som andelshaver har du mulighed for at gå på Boligexpertens intranet for boligforeninger: Web beboere. Her kan du finde oplysninger om ejendommen, fx energimærkning, valuarvurderinger, budgetter og regnskaber, samt senest opdaterede ventelister. Login og password finder du i tekstfeltet på boligafgiftsopkrævningen.

Affald og affaldssortering

Vi har skralderum i begge ender af gården med containere til køkkenaffald, glas/flasker, metal, hård plast, elektronik, batterier, pap, papir, samt genbrugshylder til bøger og tøj.

Der er et storskraldsrum til møbler, køleskabe mv.

Farligt affald (fx kemi-kalier, gift, malingsrester, lavenergipærer og lysstofrør) skal afleveres på varmemesterkontoret i åbningstiden mandag 11-12 eller 17-18, tirsdag-fredag 11-12, eller på genbrugsstationen.

Byggeaffald skal du selv køre på genbrugsstationen – den nærmeste er:

Vermlandsgade Genbrugsstation,
Herjedalgade 2-4, 2300 København S.
Åbningstider mandag-fredag 10-18, lørdag-søndag 10-17.
Se mere på Amager Ressource Centers hjemmeside www.a-r-c.dk/.

Afløb, vandhaner, vandlåse og toiletter

Afløb samt disses vandlåse fra kummer, køkkenvaske og lignende skal renholdes af beboeren for at undgå tilstopning. Der må ikke anvendes ætsende midler.

Utætte vandhaner eller toiletter er omfattet af andelshavernes vedligeholdelsespligt.

For at undgå merforbrug af vand skal beboeren, straks efter at en defekt er konstateret, kontakte autoriseret gas- og vandmester til at få manglen udbedret. For lejere gælder, at de skal kontakte varmemesteren.

Airbnb

Se venligst Fremleje her.

Akutte skader

Ved akutte skader på diverse installationer og ledninger kontaktes varmemesteren for videre information eller henvisning.

Foreningen har en kumme- og glasforsikring. Varmemesterkontorets akutnumre er 21 68 41 02 (Storm) eller 25 77 16 57 (Gert).

Altaner og altankasser

Beboere med altan skal holde afløbet rent og frit. Altankasser skal monteres på indersiden således, at der ikke er risiko for, at de falder ned på gaden eller i gården. Dobbelt-altankasser, der er designet til at sidde over gelænderet og derved både på inder- og ydersiden, samt fastmonterede altankasser kan tillades efter bestyrelsens godkendelse.

Der må ikke grilles på altanerne på grund af brandfare.

Ny altan: ønsker du en altan i din lejlighed, er proceduren følgende: Generalforsamlingen skal godkende dit projekt, før du kan søge kommunen om tilladelse. For at generalforsamlingen kan behandle dit spørgsmål, skal det være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før den årlige generalforsamling (spørg varmemesteren eller bestyrelsen om den nøjagtige dato). Du skal selv betale for projektering og opsætning, og beløbet vil blive betragtet som en forbedring af lejligheden.

Lidt historie: I forbindelse med udskiftningen af vinduerne blev der i 2012 oprettet en altankommission, der undersøgte interessen for altaner og franske altaner hos beboerne. Efterhånden som projektet skred frem, besluttede man at udelade almindelige altaner, da disse ikke kunne opsættes samtidig med vinduesudskiftningen.
Generalforsamlingen 2013 besluttede, at der ikke kan tillades altaner til gårdsiden (kun franske) på grund af lysforholdene i vores smalle gård, og altankommissionen blev herefter nedlagt.

Antenne, telefon og internet

Bryggenet er etableret i alle lejligheder. Det er ikke tilladt at foretage ændringer i Bryggenet-installationen. Såfremt der ønskes ændringer til installationen, kontaktes bestyrelsen.

Tilslutning kan ske ved henvendelse til Bryggenet – se mere på www.bryggenet.dk, hvor du finder tilmeldingsblanket, priser mv.

Barnevogne

Der er barnevognsparkering i kældrene under Leifsgade 9-11 og Artillerivej 58-60. Barnevogne må ikke henstilles i portene.

Beboerbede

I forbindelse med vores gårdrenovering er der opsat 5 højbede (trækasser med jord tæt på skralderummene). Højbedene er tænkt som beboerbede, hvor beboerne selv kan dyrke krydderurter, tomater eller andet til fælles brug.

Beboerne opfordres til selv at arrangere plantedage, gerne med inddragelse af foreningens børn.

Beboervaskeri

Se venligst her.

Bestyrelse

Generalforsamlingen vælger en bestyrelse til at varetage den daglige ledelse af foreningen og udføre generalforsamlingens beslutninger. Bestyrelsen består af 5 medlemmer (herunder formanden), der vælges for 2 år ad gangen, og 2 suppleanter, der vælges for 1 år ad gangen.

Bestyrelsen holder møde ca. en gang om måneden, som regel første tirsdag i måneden. Mødedato og dagsorden bliver opslået i skabene i portene en uge før.

Spørgsmål, ansøgninger, klager mv. kan sendes til bestyrelsen@bergthora.dk og vil blive løbende besvaret eller behandlet på førstkommende møde. Det er også muligt at træffe et medlem af bestyrelsen - efter forudgående aftale - den sidste mandag i måneden kl. 17.30-18 på varmemesterkontoret.

Referat af møderne lægges på hjemmesiden med en måneds forsinkelse (når bestyrelsen har godkendt det på det efterfølgende møde). Referaterne kan findes her.

Boremaskiner og andet larmende værktøj

Brug af larmende værktøj, som fx boremaskiner og gulvslibemaskiner, må ikke finde sted mellem klokken 20.00 og 7.00 på hverdage og mellem klokken 20.00 og 10.00 i weekenden.

Brandbare væsker

Brandbare væsker skal altid opbevares efter gældende brandvedtægter og må aldrig henstilles på hoved- eller bagtrappe eller i kælder- og loftsrum.

Bryggenet

Se Antenne, telefon og internet ovenfor.

Byggeaffald

Se Affald og affaldssortering ovenfor.

Cykler

Cykler må ikke henstilles i gården eller portene. Find plads på fortovet, eller i cykelkældrene Artillerivej 58-60, Gunløgsgade 46 og Leifsgade 9-11.

Dørtelefon (porttelefon)

For at begrænse indbrud og tyveri mest muligt henstilles til, at dørtelefonen benyttes korrekt. Beboeren må således ikke lukke nogen ind i opgangen, før man har sikret sig, at det er en bekendt til beboeren, der lukkes ind.

Farligt affald

Se Affald og affaldssortering ovenfor.

Fodring

Fodring af fugle, katte og hunde samt nedkastning af brød med videre fra vinduerne er ikke tilladt, da det tiltrækker rotter.

Forsikringsforhold

Foreningen har tegnet en forsikring, der som udgangspunkt dækker de dele af bygningen, der er foreningens ansvar – kort fortalt selve bygningen og faste installationer som vand og varme.

Derudover har foreningen også tegnet en særlig glas- og kummeforsikring, der dækker ødelagte glas i vinduer og døre mod gaden og gården samt toiletkummer i alle lejligheder.

Ved større vandskader er der også nogle ting, der dækkes af husets forsikring.

Kontakt derfor altid varmemesterkontoret, hvis uheldet er ude.

Fremleje

Se venligst her.

Fyrværkeri

Fyrværkeri må ikke antændes på foreningens område, heller ikke fra altaner og terrasser.

Fællesarealer

Fællesarealer omfatter hovedtrapper, bagtrapper, porte, gårdtrapper, lofter og kældre, vaskeriet og gården. Man må ikke på disse arealer henstille eller opbevare affald og diverse ting. Gør man det alligevel, er det en overtrædelse af husordenen med deraf følgende sanktioner.

Hvis man ved fraflytning efterlader sig gods på loftet eller i kælderen, får man en regning på det antal timer, det tager at fjerne det.

Der skal være uhindret adgang til trappeløbet i gadeplan, der må ikke henstilles cykler.

I regn-, sne-, frost- og stormvejr skal alle vinduer i lofts-, trappe- og kælderrum holdes lukket. Vinduer, der åbnes under øvrige vejrforhold, skal lukkes og haspes efter brug.

Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Den afholdes ordinært en gang årligt i april. Her vælges bestyrelsesmedlemmerne, samt foreningens administrator og revisor. Her kommer større beslutninger til afstemning, samt forslag fra medlemmerne. Hver andel har en stemme.

Læs mere i Vedtægterne.

Grill

Ved anvendelse af grill i gården, skal der enten anvendes lugtfri optændingsvæske, lugtfri optændingsblokke eller en grillstarter.

Der er en grillstarter ved hver af foreningens grille.

Gårdanlæg

Se Ophold i gården nedenfor.

Hjemmeside

Foreningen har en hjemmeside www.bergthora.dk, hvor du kan finde mere om A/B Bergthora og vores historie, vedtægter og husorden, referater og nyhedsbreve, samt procedurer i forbindelse med køb, salg, bytte og fremleje.

Husdyr/kæledyr

Du må gerne holde hund, kat og andre kæledyr, men de må ikke færdes i gården eller på vaskeriet, ligesom de heller ikke må genere naboer eller andre beboere med støj og lugt. Anskaffelse af hund og kat skal meddeles til administrator. Hvis dyret er til gene for andre beboere, kan det medføre advarsler, og i sidste ende kan du miste retten til at have husdyr.

Husorden

Foreningen har en husorden, der er vedtaget af generalforsamlingen. Den seneste udgave er fra april 2015. Husordenen kan ses her, eller fås på varmemesterkontoret. Overtrædelser af husordenen kan medføre eksklusion af foreningen, for lejere ophævelse af lejemål.

Hærværk

Hærværk på ejendommen og gården, eksempelvis plader, borde, stole samt legeredskaber, medfører erstatningspligt. Observeres graffiti eller andet hærværk, bedes dette meddelt til varmemesteren.

Indflytning

Alle, der flytter ind i vores ejendom, skal henvende sig til varmemesterkontoret for at få udleveret nøgler (eller få registreret, hvor mange man har fået, hvis sælger eller fremlejer har udleveret nøgler), samt oplyse, hvad man ønsker skal stå på dørskiltet på dørtelefonen og på postkassen. Varmemesterkontoret udleverer vaskekort, samt oplysninger om, hvilket depotrum (lofts- eller kælderrum), man kan råde over. Ved fremleje skal lejeren have fuldmagt fra fremlejeren til at købe/låne nøgler og vaskekort.

Internet, tv og telefon

Se Antenne, telefon og internet ovenfor.

Juletræ

Hvert år i december har foreningen et juletræ opstillet i gården. Det tændes 1. lørdag i december, nogle gange ledsaget af en lille sammenkomst.

Klager

Hvis du føler dig generet af naboer/overbo/underbo på grund af støj eller lignende, så prøv først at tale med naboen/overboen/underboen om det. Måske er de slet ikke klar over, at de generer. Hjælper det ikke, kan du indsende en klage til bestyrelse@bergthora.dk. Bestyrelsen vil behandle din klage på førstkommende bestyrelsesmøde og inddrage Boligexperten om nødvendigt.

Legetøj i gården

Når man har legetøj med ned i gården, skal man tage det med sig, når man går.

Lofts- og kælderrum

Du har ret til et depotrum, enten på loftet eller i kælderen. I nogle tilfælde er det ikke muligt at få et rum i samme opgang som lejligheden. Varmemesterkontoret oplyser, hvilket rum, der hører til din lejlighed.

Motorkøretøjer

Motorkøretøjer (knallerter, scootere, motorcykler) må ikke henstilles i gården.

Musik, TV, radio og anden støjende underholdning

Tag hensyn til naboerne. Vi bor i en gammel ejendom, hvor der er meget lydt. Spil derfor ikke høj musik og tv, og tag ekstra hensyn efter kl. 22. Ved afholdelse af fest skal de øvrige beboere adviseres mindst 4 dage før (sæt et opslag i opgangen).

Møbler i gården

I gården findes borde og stole af metal og træ. Møblerne er til fri afbenyttelse af beboere og deres gæster, og de skal sættes på plads efter brug. Møblerne er foreningens ejendom, og hærværk medfører erstatningspligt.

Nyhedsbreve

Bestyrelsen udsender et nyhedsbrev 1-3 gange om året med aktuelle emner. Nyhedsbrevet bliver uddelt til alle beboere.

Tidligere nyhedsbreve kan læses her.

Nøgler

Ved indflytning udleveres nøgler fra varmemesterkontoret.

Nøgler til ejendommen må ikke overdrages til uvedkommende. Der må ikke sættes noget i klemme for at hindre dørenes lukning.

Varmemesterkontoret skal have besked, hvis du mister dine nøgler til ejendommen.

Ophold i gården

Gårdens faciliteter må benyttes af alle ejendommens beboere og deres gæster, men pas godt på dem og ryd op efter brug.

Hører man musik ved ophold i gården, eksempelvis radio, må det ikke være til gene for ejendommens beboere. Tænk på, at alle aktiviteter tydeligt kan høres inde i lejlighederne.

Der skal være ro i gården efter klokken 22.00 på hverdage og 24.00 i weekenden.

Opvarmning

Af hensyn til ejendommens sundhed og vedligeholdelse skal beboerne holde en minimumstemperatur på 16 grader i lejligheden. Dette gælder også ved bortrejse i længere tid. Hvis du har problemer med radiatorerne, fx ingen varme eller problemer med at lukke for varmen, så kontakt varmemesteren.

Portene

I hver port er der en opslagstavle, hvor meddelelser fra bestyrelsen og varmemesteren opsættes.

Der må ikke parkeres cykler eller barnevogne, hensættes affald eller lignende i portene.

Portene skal holdes aflåst, således at det kun er beboerne, der har adgang til gården.

Portene må ikke blokeres, og der må ikke sættes noget i klemme for at forhindre portens lukning.

Rygning

Der må ikke ryge på vores indendørs fællesarealer, dvs. alle hovedtrapper, bagtrapper, lofts- og kælderrum, cykel- og barnevognskældre, samt på beboervaskeriet.

Røgalarmer

Der er opsat røgalarmer på hovedtrapper og bagtrapper. Disse må ikke fjernes eller slås fra. Defekte røgalarmer skal meldes til varmemesterkontoret.

Salg af lejlighed

Se venligst her.

Skadedyr

Kontakt varmemesteren, hvis du ser skadedyr i gården eller i din lejlighed (fx rotter, mus og væggelus).

Toilet i gården

Der findes et toilet i gården i kælderen under Bergthorasgade 47. Toilettet er aflåst, brug din gadedørsnøgle. Efterlad altid toilettet i den stand, du selv ønsker at finde det. Toilettet rengøres hver uge af vores trapperengøringsfirma.

Trapper

Husk at hovedtrapper og bagtrapper skal holdes fri for skrald, møbler og lignende.

Trappevask

Vi betaler et professionelt firma for at holde vores trapper rene og pæne. Hovedtrapper bliver vasket en gang om ugen, bagtrapper hver anden uge. I hver opgang hænger en liste, hvor man kan se, hvornår ens opgang bliver gjort ren, og hvor man skal henvende sig, hvis man er utilfreds eller har spørgsmål.

Se mere om firmaet på www.trappespecialisten.dk.

Tøjtørring

Der findes tørrestativer i begge ender af gården til fri afbenyttelse. Husk at fjerne tøjet, når det er tørt.

Der er også mulighed for at få opsat et tørrestativ foran vinduerne mod gårdsiden, dog kun for lejligheder på 1., 2., 3. og 4. sal. Henvendelse om køb og opsætning skal ske til Goma Hangouts.

Foreningen tillader kun anvendelse af Goma Hangouts’ fastmonterede tørrestativer og kun monteret af Goma Hangouts.

Udluftning

Af hensyn til ejendommens sundhed tilrådes det at lufte ud to gange om dagen i 5-10 minutter. Husk også at lufte ud i badeværelset – lad døren stå åben – for at modvirke svamp.

Vand i gården

Der er to vandudtag i gården, ved Gunløgsgade 44 og Bergthorasgade 51. De fungerer kun med en fastnøgle, der kan købes i byggemarkeder og lignende. Disse må anvendes til vanding af beboerbede, cykelvask mv. Husk at lukke for vandet efter brug.

Vandskade

Se Afløb, vandhaner, vandlåse og toiletter ovenfor.

Varmemester og gårdmænd

Varmemesteren (Storm) og gårdmændene (Gert og Karsten) er ansat af foreningen og står for den daglige drift. De står for den daglige kontakt med beboerne i praktiske spørgsmål og kan træffes personligt på Varmemesterkontoret, Bergthorasgade 42, st.tv. i åbningstiden, på telefon 32 54 92 94 eller e-mail varmemester@bergthora.dk. Vi deler varmemester og gårdmænd med A/B Leif.

Vaskemaskiner mv.

Vaskemaskiner og andre tekniske hjælpemidler skal installeres, så de ikke støjer og er til gene for ejendommens beboere. Brug af vaskemaskine og tørretumbler må ikke ske før klokken 7.00 på hverdage/9.00 i weekenden og ikke efter klokken 22.00 alle dage.

Vaskekort

Vaskekort til beboervaskeriet fås på varmemesterkontoret – se også her.

Vedligeholdelsesplan

Foreningen har fået udarbejdet en 10-års vedligeholdelsesplan, der omfatter alle dele af ejendommen og fællesarealerne. Planen skal løbende opdateres, så vi altid har en plan for de næste 5 års vedligeholdelsesopgaver.

For hver ejendomsdel i planen - tag, hovedtrapper, facade osv. – er den aktuelle tilstand blevet vurderet og kategoriseret. Udover en beskrivelse af ejendomsdelene, indeholder vedligeholdelsesplanen også en anbefaling til løbende vedligeholdelse og eventuel renovering, inklusiv et estimat på omkostningerne.

På baggrund af denne vedligeholdelsesplan, udarbejder bestyrelsen et forslag til opgaver hvert år, der fremlægges på generalforsamlingen. De styrende parametre for bestyrelsens forslag er vigtigheden af vedligeholdelsesopgaverne og den estimerede omkostning, således at foreningen ikke bruger flere penge, end vi har. Ved større opgaver, kan der dog blive tale om at låne penge – er dette tilfældet, vil det fremgå som et særskilt forslag på Generalforsamlingen.

De aktuelle vedligeholdelsesarbejder for de næste 3 år fremgår som bilag til budgettet og kan, sammen med hele vedligeholdelsesplanen, downloades her.

Vedtægter

Vedtægterne i en andelsboligforening er et nedskrevet regelsæt, der regulerer en andelsboligforenings bestemmelser med hensyn til driften af en andelsboligforening. Ændringer i vedtægterne skal vedtages på en generalforsamling. I vedtægterne er bl.a. beskrevet andelshavernes rettigheder og pligter, regler for indvendig vedligeholdelse og forandring, regler for overdragelse af andele, generalforsamling og bestyrelse. Vedtægter for A/B Bergthora kan læses her.

Ventelister

Se venligst her.

Vinduer

Ejendommen har fået nye vinduer i 2013-14. Pas godt på dem, og sørg for, at vinduerne altid er haspede, både når de er åbne og lukkede (det sidste for at de ikke skal slå sig/blive skæve).

På fællesarealer, dvs. i lofts-, trappe- og kælderrum skal alle vinduer holdes lukkede i regn-, sne-, frost- og stormvejr. Vinduer, der åbnes under øvrige vejrforhold, skal lukkes og haspes efter brug.

Åbningstider

Varmemesterkontoret: mandag – fredag 11-12, mandag tillige 17-18.

Beboervaskeri: mandag – fredag 7-22, lørdag – søndag 9-22.


A/B Bergthora

Dette websted ejes af A/B Bergthora · Bergthorasgade 42 · 2300 København S · CVR nr. 18497387 · bergthora.dk